دیدار دکتر مرتضی محمدخان رئیس محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور با استاندار ورئیس دادگستری استان

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

دیدار دکتر مرتضی محمدخان رئیس محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور با استاندار ورئیس دادگستری استان