جلسه هم اندیشی کارشناسان رسمی دادگستری استان با رئیس واعضاء شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

جلسه هم اندیشی کارشناسان رسمی دادگستری استان با رئیس واعضاء شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور