آخرین فرصت تمدید پروانه کارشناسان عزیز آخر فروردین ماه می باشد.عواقب عدم تمدید به عهده کارشناسان محترم می باشد.

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

آخرین فرصت تمدید پروانه کارشناسان عزیز آخر فروردین ماه می باشد.عواقب عدم تمدید به عهده کارشناسان محترم می باشد.