کارشناسان محترم جهت ثبت نام سانس شنا با همراه داشتن عکس خود وهمراهان مجاز حداکثر تا تاریخ 1392/01/20 به کانون مراجعه فرمایید.

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

کارشناسان محترم جهت ثبت نام سانس شنا با همراه داشتن عکس خود وهمراهان مجاز حداکثر تا تاریخ 1392/01/20 به کانون مراجعه فرمایید.