کارشناسان محترم جهت دریافت سررسید ولوح تقدیر فرزندان خودازتاریخ92/12/26 به کانون مراجعه نمایند

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

کارشناسان محترم جهت دریافت سررسید ولوح تقدیر فرزندان خودازتاریخ92/12/26 به کانون مراجعه نمایند