هیئت مدیره

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

هیئت مدیره کانون کارشناسان دادگستری :

 

رئیس هیئت مدیره: مهندس علیرضا شفیع زاده

نایب رئیس هیئت مدیره: مهندس اکبر شعله    

مسئول امور مالی: مهندس محمد رضا محمودیه

منشی هیئت مدیره: مهندس محمود حیدری    

عضو اصلی هیئت مدیره: مهندس حشمت اله قاسمی