گروههای یازده گانه

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

گروههاي يازده گانه کارشناسي


گروه 1ـ منابع آب و معادن
الف: رشته مواد(شامل: فلزات،سراميک،کمپوزيت)
ب : رشته معادن
پ : رشته مهندسي آب

گروه 2 ـ ارزشيابي اموال منقول
الف: رشته آثار هنري و اشياء نفيسه و کتب خطي
ب : رشته اشياء عتيقه و احجار کريمه
پ : رشته ساعت و جواهرات
ت : رشته فرش
ث : رشته لوازم خانگي و اداري


گروه 3 ـ امور پزشکي و غذايي
الف: رشته پزشکي
ب : رشته داروسازي و سم شناسي
پ : رشته مواد غذايي و مسموميتهاي ناشي از آن

گروه 4 ـ امور مالي
الف: رشته آمار
ب : رشته امور بازرگاني
پ : رشته تعيين نفقه
ت : رشته حسابداري وحسابرسي
ث : رشته بيمه


گروه 5 ـ امور وسايط نقليه
الف: رشته امور حمل و نقل (ترابري)
ب : رشته امور وسايط نقليه دريايي و غواصي
پ : رشته امور وسايط نقليه ريلي
ت : رشته امور وسايط نقليه موتوري‌زميني
ث : رشته امور وسايط نقليه هوايي

گروه 6 ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداري
الف: رشته ابنيه و آثار باستاني
ب : رشته امور ثبتي
پ : رشته برنامه‌ ريزي شهري
ت : رشته راه و ساختمان
ث : رشته معماري داخلي و تزئينات
ج : رشته مهندسي ترافيک
چ : رشته مهندسي محيط زيست
ح : رشته نقشه برداري و اطلاعات مکاني