تعرفه ها

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

تعرفه جدید در قالب پی دی اف

دانلود تعرفه‌ها در قالب فایل پی دی اف

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب ریاست محترم قوه قضائیه (مورخ 08/12/89 )


فهرست

مقررات عمومی
گروه 1- منابع آب و معادن
گروه 2- ارزشیابی اموال منقول
گروه 3- امور پزشکی و غذائی
گروه 4- امور مالی
گروه 5- امور وسائط نقلیه
گروه 6- راه و ساختمان و نقشه برداری
گروه 7- صنعت و فن
گروه 8- فنون هنری
گروه 9- کشاورزی و منابع طبیعی
گروه 10- خدمات اداری و عمومی
گروه 11- ایمنی و حوادث

در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی ، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ، مصوب 23/5/1384 و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می شود:

فصل اول- مقررات عمومی
ماده 1- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد.
تبصره- منظور از کانون در این تعرفه ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می باشد.
ماده 2- مراجع قضائی ، وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس مکلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره 1- در مواردی که مرجع قضائی در پرونده های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید ، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد.

تبصره 2- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی حداکثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه کاهش می یابد ولی به هرحال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.
تبصره 3- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الازحمه این تعرفه سی درصد کاهش می یابد.
تبصره 4- هر کارشناس حداکثر موظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می باشد.
تبصره 5- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به مرکز یا کانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 کارشناس مربوط معرفی گردد.
ماده 3- در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوط باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 4- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند نفر کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام می شود ، از دستمزد هر کارشناس سی درصد کسر می گردد.