نظام نامه کارآموزی

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

نظامنامه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای بند (ط) تبصره ماده 15 قانون کارشناسان دادگستری و ماده 55 آئین نامه اجرائی آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری بشرح ذیل میگردد :
ماده 1- متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری پس از طی مراحل پذیرش ( آزمون کتبی و شفاهی تایید صلاحیت های اخلاقی ) و اعلام نتیجه قطعی از سوی شورای عالی موظف به طی دوره کارآموزی میباشند.
ماده 2- متقاضیان پذیرفته شده در آزمون بشرح فوق دوره کارآموزی خود را همراه کارشناس راهنما حداقل ده سال کار در رشته مورد پذیرش کارشناس داشته و دارای پروانه معتبر کارشناسی است و توسط هیئت مدیره کانون مربوطه تعیین میشود طی خواهند نمود.
ماده 3- دوره کارآموزی پذیرفته شدگان در کلیه رشته ها مدت یک سال شمسی میباشد و از تاریخ اعلام پذیرش کتبی کارشناس راهنما آغاز و ملاک پایان زمان کارآموزی گزارش نهایی کارشناس موصوف است.
* تبصره : چنانچه کارآموز در مدت یک سال نتواند موفقیت لازم را کسب نماید همچنین در صورتیکه به علت وجود عذر موجهی نتواند دوره کارآموزی خود را به اتمام رساند هیئت مدیره کانون با بررسی های لازم تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
ماده4- کارآموزان موظف به اجرای برنامه آموزشی و کارآموزی ابلاغی توسط کانونهای مربوطه و کارشناس راهنما میباشند.
ماده 5- کارشناس راهنما موظف است هر سه ماه یکبار وضعیت کارآموز تحت راهنمائی خود را طبق دستورالعملی که توسط شوایعالی به تصویب رسیده و توسط کانونها در اختیار کارشناس راهنما قرار میگیرد گزارش نماید و در پایان دوره کارآموزی گزارش نهائی خود را حاوی اظهارنظر در خصوص نحوه کارآموزی و تایید و یا عدم تایید مراتب به کانون مربوطه تسلیم نماید.
ماده 6- گزارش نهائی کارشناس راهنما حداکثر ظرف مدت یکماه در هیئت مدیره کانون مربوطه مطرح و در صورت تایید ضمن درج در صورتجلسه هیئت مدیره به کمیسیون مشورتی تعیین صلاحیت های علمی و فنی رشته مربوطه و در صورت عدم تشکیل کمیسیون در کانون ذیربط برای طرح در کمیسیونهای مشورتی صلاحیت های علمی و فنی شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارسال میگردد.
ماده 7- دبیرخانه شورای عالی پرونده های دریافتی از کانونها را به کمیسیونهای مربوطه ارجاع و کمیسیونها موظف به تعیین صلاحیت های کارشناس معرفی شده در چارچوب نظامنامه مصوب شورای عالی نسبت به اعطا صلاحیت اقدام و مراتب پس از تایید نماینده شورایعالی در هر گروه کارشناسی برای اقدامات بعدی از طریق دبیرخانه شورایعالی به کانون مربوطه ارسال میگردد .
ماده 8- در صورت موفقیت کارآموز و پایان دوره کارآموزی و اعلام نتیجه توسط کارشناس راهنما و طی مراحل بعدی هیئت مدیره کانونها مراسم اتیان سوگند را با حضور ریاست دادگستری استان و یا نماینده قانونی وی وفق مفاد ماده 17 قانون برگزار می نمایند.
ماده 9- در رشته هائی که کانونها فاقد کارشناس با سابقه ده سال باشند رعایت شرط ده سال برای کارشناس راهنما الزامی نبوده و کارشناس راهنما از بین رشته های مرتبط به تشخیص هیئت مدیره کانونها انتخاب میشوند.
ماده 10- در رشته های جدید که برای اولین بار کارشناس پذیرفته شده ، پذیرفته شدگان دوره کارآموزی خود را بمدت 3 ماه و طبق برنامه ای که کانونهای مربوطه تنظیم مینمایند از کارشناسان رشته های مرتبط تحت نظر کانون استان طی خواهند نمود .