نظام نامه حوزه جغرافیایی

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

نظام‌نامه حوزه جغرافيايي خدمات كارشناسي


مقدمه :
در اجراي مفاد بند (ب) ماده(7) قانون كارشناسان رسمي دادگستـري نظامنامه حوزه جغرافيايي خدمات كارشناسي به منظور گسـترش خـدمات كـارشناسان متناسب با تجربيات علمي و فني بشرح ذيل تدوين مي‌شود:
ماده 1ـ حوزه جغرافيايي خدمات كارشناسي به منطقه‌اي اطلاق مي‌شود كه كارشناس مجاز به ارائه خدمات كارشناسي در آن منطقه مي‌باشد.
ماده2ـ مبناي تعيين حوزه جغرافيايي اوليه شركت در آزمون پذيرش كارشناسان رسمي دادگستري و طي مراحل قانوني است.
ماده3ـ حوزه جغرافيايي اوليه كه به ترتيب مقرر در ماده 2 تعيين مي‌شود غيرقابل تغيير مي‌باشد مگر در چهارچوب نظامنامه نقل و انتقالات كارشناسان رسمي دادگستري (مصوب جلسات 1383/6/12 و 1383/9/5 شوراي‌عالي)
ماده 4 ـ كارشناسان رسمي دادگستري پس از 5 سال سابقه خدمت در شهرستان موردپذيرش بااولويت انجام امور كارشناسي در شهرستان مربوطه مي‌تواند در ساير شهرستانهاي استان نيز خدمات كارشناسي ارائه نمايند.
ماده 5 ـ كارشناسان رسمي دادگستري با10سال سابقه خدمت مي‌توانند با رعايت اولويت شهرستان مربوطه و ساير شهرستانهاي استان در مركز استان ذيربط نسبت به ارائه خدمات كارشناسي اقدام نمايند.
ماده 6 ـ كارشناسان رسمي دادگستري داراي 15 سال سابقه خدمت مي‌توانند با رعايت اولويت‌‌هاي مقرر در ماده 5 اين نظامنامه در ساير استانها نيز باستثناي شهر تهران اقدام به ارائه خدمات كارشناسي نمايند.
ماده 7 ـ كارشناسان رسمي دادگستري با 18سال سابقه خدمت مي‌توانندعلاوه بر ارائه خدمات كارشناسي در ساير استانها در شهر تهران نيز اقدام به ارائه خدمات كارشناسي نمايند.
ماده 8 ـ كارشناسان شهرستانها و مناطق استان تهران پس از 5سال سابقه خدمت مي‌توانند دركليه شهرستانها و مناطق (باستثناي منطقه يك تهران) اقدام به ‌ارائه خدمات‌ كارشناسي نمايند و پس از ده سال سابقه خدمت، در سراسر كشور مجاز به ارائه خدمات كارشناسي هستند.
ماده 9 ـ مـدت مـحروميت از خـدمات كـارشناسي كـارشناساني كه مـحكوميت دارند براي‌توسعه حوزه جغرافيايي به زمانهاي تعيين شده در مواد فوق اضافه مي‌شود و به هر جهت در زمان محروميت‌حوزه جغرافيايي غير قابل تغيير است.
ماده 10ـ تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي دادگستري در حوزه اوليه پذيرش كارشناس قابل رسيدگي است مگر در مورد كارشناساني كه وفق نظامنامه نقل و انتقالات كارشناسان به حوزه ديگري منتقل شوند كه در اين صورت رسيدگي به تخلفات نيز در حوزه جديد انجام خواهد شد.
ماده 11ـ در صورت ارجاع كار خارج از چهارچوب اين نظامنامه توسط محاكم و مراجع قضايي كارشناسان موظف به اعلام مراتب به مراجع مذكور هستند و در صورت تأييد بر اجراي قرار كارشناسي، چنانچه معذوريت و جهات ردي وجود نداشته باشد كارشناس اقدام به اجراي قرار كارشناسي مي‌نمايد.
ماده 12ـ هيچ‌يك از كارشناسان خارج از حوزه جغرافيايي خود مجاز به ايجاد دفتر كارشناسي نمي‌باشد.
اين نظامنامه در 12 ماده در جلسه مورخ 1385/5/26شوراي‌عالي به تصويب رسيد.