نظام نامه نقل وانتقالات

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

نظام نامه جدید نقل وانتقالات

نظام نامه قدیم نقل و انتقالات كارشناسان رسمی
این نظام‌ نامه در جلسات مورخ 1383/6/12 و 1383/9/5 شورای‌عالی كارشناسان رسمی تصویب و جهت اجرا به كانونهای كارشناسان رسمی استانها ابلاغ می‌گردد.
«انتقالات ممكن است به صورتهای مختلف ذیل صورت گیرد.»

1ـ انتقال به صورت دائم شامل:

الف ـ از شهری در یك استان به شهر دیگری در همان استان:
ـ موافقت هیئت مدیره آن استان
ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروه مربوطه
ـ رعایت عدم نیاز شهر مبدأ
ـ داشتن حداقل سه سال سابقه كارشناسی
ب ـ از شهری در یك استان به شهری در استان دیگر:
ـ موافقت هیئت مدیره استانهای مبداء و مقصد
ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروههای مبداء و مقصد
ـ رعایت عدم نیاز شهر مبدأ
ـ پذیرش شرایط استان مقصد
ـ داشتن حداقل سه سال سابقه كارشناسی
ج ـ از مركز یك استان به شهری در همان استان:
ـ موافقت هیئت مدیره آن استان
ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروه مربوطه
ـ رعایت عدم نیاز مركز استان مربوطه
د ـ از مركز یك استان به شهری در استان دیگر:
ـ موافقت هیئت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروههای مربوطه مبدأ و مقصد
ـ رعایت عدم نیاز مركز استان مبدأ
ـ پذیرش شرایط استان مقصد
ـ داشتن حداقل سه سال سابقه كارشناسی