سایر موارد

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

نظام‌نامه مالی، معاملاتی کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری
در اجرای بند «و» ماده (7) قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 22 آئین‌نامه اجرائی آن نظام نامه مالی، معاملاتی کانونها بشرح ذیل تدوین می‌گردد:
ماده 1ـ منظور از کانون در این نظام نامه کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها موضوع قانون مصوب 1381/1/18 مجلس شورای اسلامی میباشد.
ماده 2ـ بودجه سالانه کانون مشتمل‌بر پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها وسایر پرداخت‌های کانون می‌باشدکه توسط روسای کانون تهیه و به هیئت مدیره پیشنهاد می‌گردد تا جهت بررسی وتصویب حداکثر تا پایان خرداد هرسال به مجمع عمومی عادی کانون ارائه شود.
تبصره ـ درصورتیکه به هرعلتی بودجه سالانه درموقع مقررتصویب نگردد مجمع عمومی اجازه انجام هزینه های ماهیانه را به مآخذ EQ سال پیش به هیئت مدیره خواهد داد.
ماده 3ـ سال مالی کانون از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.
ماده 4ـ مسئول امورمالی کانون براساس مفاد ماده (11) قانون کانون انتخاب می‌شود.
ماده 5 ـ منابع مالی کانون عبارتست از:
الف ـ حق عضویت وحق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی که توسط شورای عالی کارشناسان رسمی تعیین می‌شود و هر دوسال یک بار قابل تجدید نظر است.
ب ـ پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسی.
ج ـ وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی کانون می‌‌رسد.
د ـ وجوهی که از متقاضیان کارشناسی رسمی برابر مصوبات شورای عالی اخذ می‌شود.