مقالات

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

 

ضمن تشکر از آقای مهندس ناصر عبدی دهکردی، مقالات ذیل جهت استفاده کارشناسان محترم در دسترس قرار می گیرد.

           بررسی خطای اداری تهمت و افترا از منظر قرآن و قانون.ص1.ص2.ص3.ص4

ضمن تشکر از آقای مهندس مجتبی موسوی فرادنبه، مقاله ذیل جهت استفاده کارشناسان محترم در دسترس قرار می گیرد.

         ایجاد شبکه های آب وخانه های مسکونی مدرن با رویکرد فرهنگ سازی ومصرف بهینه آب

ضمن تشکر از آقای مهندس مجید حیدری، مقالات ذیل جهت استفاده کارشناسان محترم در دسترس قرار می گیرد.

        1-اهميت كارشناس و اخلاق كارشناسي و نقش آن در عدالت قضائي.

        2-کاداستر چیست.