کمیته آموزش

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

 

1- " از همکاران محترم که متقاضی دوره آموزشی GPS هستند دعوت می­شود تا حداکثر پایان دی ماه 1394 با مراجعه به دبیر خانه ثبت نام کنند چنانچه تعداد به حد نصاب لازم برسد دوره برگزار خواهد شد.

 2-از کلیه کارشناسان محترم دعوت می شود جهت ثبت نام در دوره آموزش عمومی "مقررات مالی و مالیاتی" به دبیر خانه کانون مراجعه نمایند.(1394/10/19)

3-از کارشناسان محترم گروه امور مالی دعوت می شود جهت ثبت نام در دوره آموزش تخصصی "تغییرات اخیر مالیاتی"به دبیر خانه کانون مراجعه فرمایند.(1394/10/19)

فایلهای آموزشی دوره های GPS

همکاران محترم جهت اخذ راهنمایی لازم در خصوص نکات دوره GPS می توانندضمن هماهنگی قبلی با آقایان فرهاد اشراقی ،مهران محمودیان و مصیب اشراقی در روزهای یکشنبه های دوم وچهارم هر ماه به محل کانون راجعه نمایند.